راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران آموزشی الکترتکنیک کاردانش داخل و خارج استان


فرم ارزیابی سوالات

با سلام فرم ارزیابی سوالات امتحانی به پیوست ارسال می گردد. عزیزان هنرآموز شاخه کاردانش می توانند برای دروس داخلی(هر فرد سه درس) را ارزیابی کرده و فرم ها را به همراه سوالات به ایمیل زیر ارسال نمایید. rezakhosravi770@gmail.com فرم بررسی…Read More…