با سلام

برنامه عملیاتی استان در سال ۹۶-۹۵ به پیوست بارگزاری شده است.

الکتروتکنیک کاردانش ۹۵-۹۶