راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران آموزشی الکترتکنیک کاردانش داخل و خارج استان

Monthly Archives: مهر ۱۳۹۴

برنامه پیشنهادی گروههای آموزشی به کار شناسی کار دانش

  همکاران هنرآموز کاردانش اطلاعات راجع به ساعات برگزاری مهارت های مختلف کاردانش مربوط  به رشته الکتروتکنیک را می توانند از لینک زیر دانلود نمایند.     اطلاعات کاردانش(انتخاب واحد)