با سلام برنامه عملیاتی استان در سال ۹۶-۹۵ به پیوست بارگزاری شده است. الکتروتکنیک کاردانش ۹۵-۹۶